Photographer Christopher Herwig is the Edge of Humanity Magazine contributor of these images.  From the book ‘Soviet Metro Stations ’.  To see Christopher’s body of work, click on any photograph.

 

Dnipro
Kiev

 

Vydubychi
Kiev

 

Kosmonavtlar
Tashkent

 

Kyivska
Kkarkiv

 

Ploshchad Revolyutsii
Moscow

 

Ulduz
Baku

 

Chkalovskaya
Nizhny Novgorod

 

Elektrozavodskaya
Moscow

 

Tulskaya
Moscow

 

All images © Christopher Herwig

 

 

 

Soviet Metro Stations

Book By Christopher Herwig

 

 

See also:

 

Soviet Bus Stops: Volume II 

Book By Christopher Herwig

 

 

Christopher’s Previous Contribution To Edge Of Humanity Magazine

The Architectural Design Found At Bus Stops In Remote Areas Of The Former Soviet Union